Oferta
Promocje

Trodat printy 3911

Pieczątka automatyczna Trodat printy 3911 Pieczątka prostokątna Wymiar odbicia 38 x 14 mm max ilość linii na polimerze - 4   …

Trodat printy 3911


więcej »

Cena: 25,00 zł


Regulamin


Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl

 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

Sklep internetowy pieczatkiwroclaw.pl, działający pod adresem http://www.pieczatkiwroclaw.pl prowadzony jest przez SUNpress Paweł Łebkowski., z siedzibą przy Placu Pereca 3 lok. 1b, (53-431) Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, NIP 8971115425, REGON 930989933.

 

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@pieczatkiwroclaw.pl; telefonicznie: 71 785 55 23; pisemnie na adres: Plac Pereca 3 lok. 1b (53-431) Wrocław.

 

§ 1 Słownik pojęć

 1. Usługodawca – Paweł Łebkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SUNpress Paweł Łebkowski, Plac Pereca 3, 53-431 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8971115425, REGON: 930989933.

 2. Sklep Internetowy, www.pieczatkiwroclaw.pl – Sklep internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną www.pieczatkiwroclaw.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy swoje Usługi.

 3. Sklep Fizyczny – siedziba Usługodawcy, mieszcząca się pod adresem Plac Pereca 3 lok. 1 b, (53-431) Wrocław, gdzie każdy Klient może dokonać zakupu Produktu lub Produkt odebrać

 4. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Serwisie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 5. Klient Sklepu fizycznego - nie będąca Klientem, osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać nabycia towarów i/lub usług w Sklepie fizycznym. Klient Sklepu fizycznego nabywający towary i/lub usługi w Sklepie fizycznym nie dokonuje ich nabycia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość - postanowień ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) nie stosuje się

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy o dzieło za pośrednictwem serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 8. Usługa – wykonanie i dostawa Produktu przez Usługodawcę, na podstawie parametrów określonych przez Klienta.

 9. Produkt – pieczątka lub polimer do pieczątki będące przedmiotem Zamówienia.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy na wykonanie Usługi przez Usługodawcę, złożone za pomocą Serwisu, telefonicznie, e-mailem lub osobiście w siedzibie Usługodawcy – określające parametry, ilość Produktów oraz sposób dostawy i zapłaty.

 11. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 12. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep wykona Zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

 13. Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) 

 14. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

 15. PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

 16. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

 17. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności Klienci mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze Sklepu Internetowego www.pieczatkiwroclaw.pl jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.pieczatkiwroclaw.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c) system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

d) karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

e) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Przeglądanie asortymentu oraz samodzielne składanie zamówień na produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl nie wymaga rejestracji.

6. Oferta Usługodawcy obowiązuje na terenie Polski.

7. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

a) umożliwienie Klientom dokonywania Rezerwacji Produktów jakie są dostępne w Sklepach fizycznych, oraz

b) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość

8. Usługodawca  nie wykonuje pieczątek owalnych lub okrągłych z godłem państwa, jeżeli nie są one zamawiane przez instytucje lub urzędy uprawnione do posługiwania się takimi pieczątkami. Pieczątki firmowe, lekarskie i adwokackie Usługodawca wykonuje po otrzymaniu Zamówienia z podaniem numeru otrzymanego przez Klienta przy rejestracji swojej działalności. Faksymile podpisu Usługodawca wykonuje po pisemnym udokumentowaniu prawa do jej używania. Usługodawca nie wykonuje pieczątek, których treść była sprzeczna z prawem lub naruszała prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie).

9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego (w tym Klientom) zamieszczania treści bezprawnych. Zabronione jest przesyłanie przez Klientów plików zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów i osób, które znajdują się w projektach zamawianych Produktów).

10. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

 

§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności Produktów.

2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym i Sklepie Fizycznym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Ceny produktów wskazanych w Sklepie Internetowym:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT,

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 4 Procedura zawierania umowy sprzedaży

 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wypełniając interaktywny formularz zamówienia

b) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: sklep@pieczatkiwroclaw.pl

c) osobiście w siedzibie Usługodawcy (w godz. 9.00 – 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku).

 1. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędne jest określenie parametrów Produktu (np. wpisanie tekstu, dodanie grafiki, określenie rodzaju czcionki, koloru tuszu oraz ewentualnych innych elementów i uwag albo też przesłanie gotowego projektu), wybranie sposobu płatności oraz dostawy, a także podanie danych osobowych i kontaktowych.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres: sklep@pieczatkiwroclaw.pl stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

a) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty (płatność gotówką lub kartą w Sklepie Fizycznym Usługodawcy, płatność na podstawie Faktury Pro-Forma lub płatność za pobraniem), dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy oraz projekt zamówionej Pieczątki. Usługodawca zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

b) Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży lub wykonany przez Usługodawcę projekt nie są zgodne z zamówieniem złożonym przez Klienta, kupujący nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży lub projektu pieczątki.

c) Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego i potwierdzeniu akceptacji wykonanego przez Usługodawcę projektu Produktu następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Klient powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Produktu w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.

 2. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym kupującego Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w przypadku dokonania przedpłaty przez kupującego.

 3. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem kupującego Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku kupujący Konsument ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.

 

§ 5 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu akceptacji projektu pieczątki lub pieczątek przesłanych przez Sklep Internetowy www.pieczatkiwroclaw.pl

Po akceptacji projektu zamówienie zostaje skierowane do działu produkcji.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Serwis.

a) Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

b) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@pieczatkiwroclaw.pl
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 6 Sposoby płatności za zamówiony Produkt.

1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy – Usługodawca dostarcza Produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie Sklepu Internetowego bądź w e-mailu wysłanym do Klienta,

b) Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 20 zł brutto. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;

c) Płatność gotówką lub kartą w Sklepie Fizycznym - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie Usługodawcy, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru;

 

§ 7. Sposób i warunki dostawy, odbioru Produktu

 1. W Sklepie www.pieczatkiwroclaw.pl dostępne są następujące metody odbioru zamawianych Produktów:

a) Obiór osobisty w Sklepie Fizycznym. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.

b) wysyłka kurierska za pośrednictwem firmy UPS Polska Sp. z.o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa

c) wysyłka Pocztą Polską – listem poleconym lub paczką poleconą.

 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą Produktów są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Produktu i ponoszone są przez Klienta. Ponadto koszty dostawy zostały uwidocznione w zakładce „DOSTAWA”.

 2. Usługodawca realizuje Usługę przeciętnie w terminie od 1 do 7 dni roboczych od dnia akceptacji projektu przez Klienta i otrzymania przelewu za Produkt lub tylko od dnia akceptacji projektu przez Klienta jeśli zapłata ma nastąpić za pobraniem.

 3. Dowodem wykonania Usługi jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Produktem lub w oddzielnej przesyłce.

 4. Klient odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Usługodawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Usługodawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 8. Reklamacja

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@pieczatkiwroclaw.pl W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

SUNpress Paweł Łebkowski
Plac Pereca 3 lok. 1 b
(53-431) Wrocław
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie Sklepu pod adresem -

http://pieczatkiwroclaw.pl/formularz-reklamacyjny).

 1. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym dla Klienta rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot kosztów następuje na podane przez Klienta konto bankowe.

 

§ 9.  Rezygnacja z zamówienia, Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i wysłane przed upływem ww. terminu na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą e-mail na adres: sklep@pieczatkiwroclaw.pl

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Realizacja prawa do odstąpienia od umowy odbywa się poprzez podpisanie i odesłanie do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument powinien także odesłać zakupiony Produkt i wskazać numer rachunku bankowego Konsumenta, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej przez Konsumenta ceny.

 4. Zwrot zapłaty na rzecz Konsumenta nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży i doręczenia Usługodawcy Produktu.

 5. Koszt odesłania Produktu do Sklepu Internetowego w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Konsument.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Konsumenta, który to Produkt posiada właściwości określone indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z osobą Konsumenta. Oznacza to, że Usługodawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu Produktu wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 7 poniżej w związku z niezgodnością Produktu z umową.

 7. Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca odpowiada za wady dostarczonych Produktów na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 8. Klient może zrezygnować z Zamówienia i Odstąpić od umowy jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze skierowane do działu produkcji:

a) poprzez wysłanie rezygnacji z zamówienia na adres: sklep@pieczatkiwroclaw.pl

b) poprzez wysłanie SMSa na numer 501 384 294

 1. Informacja o skierowaniu Zamówienia do produkcji zostaje przekazana Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail z którego Usługodawca otrzymał akceptację projektu Produktu oraz ceny Produktu.

 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem – http://pieczatkiwroclaw.pl/formularz-odstapienia-od-umowy

 3. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego Konsumenta Sklep Internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

 4. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 10. Odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych po stronie Usługodawcy w związku z treścią zamawianego Produktu lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych wydatków poniesionych przez Usługodawcę w związku z roszczeniami osób trzecich.

 2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych w Produkcie - informacjami, danymi, lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie w Sklepie www.pieczatkiwroclaw.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

 2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie PDF - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

 5. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 9. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Serwisu www.pieczatkiwroclaw.pl/regulamin


Pobierz regulamin w formacie PDF.

 
Twój koszyk
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zamówienia telefoniczne

Mogą Państwo zamówić pieczątki także
w sposób tradycyjny:


Telefonicznie:
71 343 59 28, 71 785 55 23


Przez Gadu-gadu:
21313055


Przez e-mail:
sklep@pieczatkiwroclaw.pl

Porady

Regulamin | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Formularz reklamacyjny | Formularz odstąpienia od umowy
Pieczątki, Pieczątka, Pieczątki Wrocław, Pieczatki Wroclaw, pieczątki stemple Wrocław, wyrób pieczątek Wrocław, Wrocław tanie pieczątki, Pieczątki kieszonkowe, Pieczątki firmowe, datowniki, Pieczątki Wrocław Krzyki, Pieczątki Wrocław Fabryczna, Pieczątki Wrocław Stare Miasto, Pieczątki Wrocław Śródmieście, Pieczątki Wrocław Psie Pole.